vlinder2

disclaimer

Algemeen

Aan de inhoud van de informatie die Ina Bleckmann via deze website aanbiedt, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Hoewel zij bij het samenstellen van de website de grootst mogelijke zorg heeft nagestreefd, sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Ina Bleckmann is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in de aangeleverde informatie. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw eigen gezondheid of de gezondheid van uw baby.

Links

Deze website bevat links naar andere websites die worden beheerd door derden, waarover Ina Bleckmann geen controle heeft en waarvoor zij geen verantwoordelijk draagt of aansprakelijk is voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) die websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via die websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. Als de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de bewuste link verwijderd worden.

Copyright

Copyright © Ina Bleckmann. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u, na toestemming, enig deel van deze website downloadt of anderszins vermenigvuldigt, dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht en vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Veiligheid

Ina Bleckmann kan de virusvrijheid van deze website ondanks de regelmatige controle hierop niet garanderen.